EUSKAL ADITZ LAGUNTZAILEA PDF

Euskal aditza. Search this site Estekak: (euskal aditza jokatzeko tresna); Aditza (Euskaltzaindia) · Euskal aditz laguntzailea [pdf] (Ikasbil). Aditz taulak. Alain Kapanaga · Agintera euskal aditz laguntzailea. M M · Pdf 2 aditz_sintagma. M M · Ivapen estilo liburua (3). E-idazkaritza. Aditz-sistemak. Los Cuatro Sistemas Verbales. Las formas verbales en euskera pueden constar de una sola palabra o de varias. 1. Verbos perifrásticos: el.

Author: Kenris Vorg
Country: South Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 24 January 2011
Pages: 486
PDF File Size: 13.39 Mb
ePub File Size: 20.79 Mb
ISBN: 586-5-60155-312-6
Downloads: 58477
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nazilkree

Baina inpertsonal balioaz aparte, batez ere NOR sintagma horren erreferentea pertsonazkoa denean, 1.

Euskal aditz – Wikipedia, entziklopedia askea.

Adizki inflexiodunetan jokatuak eta jokatu gabeak bereizi daitezke. Denborari dagokionez, oposizio argia ikusten da, adibidez, dator eta zetorren adizkien artean. Ekarri dio adizkian zer nolako informazioa biltzen den argi dago: Adizki guztiek ez dituzte forma alokutiboak.

Adizkiak perpauseko zenbait osagairekin lotura berezia erakusten du: Azkenik, aspektu-markarik gabeko adizki perifrastikoak ere badira: Horrenbestez, aditz horren inguratzaileen artean bi behintzat beharko dira aditzaren eskakizun horiek betetzeko. Hona hemen, hala ere, sail bateko eta besteko aditz-zerrenda labur bat:.

Arau nagusi gisa, honako hau emango dugu:. Bereziki, ez denbora- ez komunztadura-markarik ez dutenak etortzea, ekarririk, etab. Aspektuaz eta denboraz gainera, bada beste bereizgarri bat ere adizkietan gertatzen dena: Gorago adeirazi bezala, moduari dagokion oposizioa ere bada. Ahaltasuna eta gerokotasuna ere adierazten dute – te ke -dun adizkiek.

Eta hirugarren bat ere bai, galderak norbaiti egiten baitzaizkio beti, norbait hori geure burua bada ere. Norbait hil ,aguntzailea esatean, perpaus hori ez da inpertsonal modura interpretatzen, ez erreflexibo modura ere. Ikusketak Irakurri Aldatu Aldatu kaguntzailea kodea Ikusi historia. Haien ondoan, badira beste batzuk laguntzailea eskatu arren nor sintagmarik inoiz izaten ez dutenak perpausean:.

  ITARARIVERWAY COM PDF

Izan euksal, egiazko komunztadura-marken artean jadanik 2.

Gainerako osagaiak aditz-sintagman bilduko dira. Hortaz, hor dago, nolabait, denborari dagokion oposizioa:.

Euskal aditz

Beraz, adizkia ez da aldatzen:. Aditzaren jokoa, batez ere, bi kategoria horien inguruan gertatzen denez, eta horiek ez direnez inondik ageri, adizki jokatu gabe deritze. Perpausa aditzaz eta aditzaren inguratzaileez osatutako egitura bat dela onartuz, aditza izango litzateke perpauseko gainerako osagaiei batasuna ematen dien elementua.

Hala, neure burua merke saldu dut esan beharrean, askok merke saldu naiz esateko joera erakusten du. Dator esanez gero, berriz, ez da, ez burutua den zerbait, ez maiztasunez gertatzen den zerbait, une jakin batean gertatzen den zerbait puntuala baizik.

Baina ni etorri naun forma alokutiboa da, adizkiak, nor sintagmari dagokion markaz gainera —hasierako N—az gainera, alegia- solaskideari dagokiona ere bai baitu: Formalki, hortaz, aspektua ez dute markatzen. Ea hiztuna hitz egiten ari den unean edo gogoan duen beste une batean ekintza hori amaitutzat ematen den ala ez.

Erosi -ren kasuan, adibidez, aditz horrek zer esan nahi duen ulertuko bada, pentsatu behar da badela erosketa egiten duen norbait aidtz duen argumentua, alegia.

Etortzen da esanda, ordea, maiztasunez gertatzen den zerbaiten berri ematen da, etortzea ez da zerbait burutua, behin eta berriz gertatzen den zerbait baizik. Alde horretatik, jadanik ohikoa da euskal gramatiketan aditzak kasu gramatikalen arabera sailkatzea.

  DESPRENDIMIENTO COROIDEO PDF

Teorian, zeren forma guztiak ez baitituzte euskaldun guztiek erabiltzen: Hezkuntza Programako artikuluak Lur entziklopedietatik osatu diren artikuluak. Aditz bakoitzaren eskakizun horiek, berez, hiztegian jaso beharrekoak dira. Etorri naiz, esango laguntzaiea, joan gintezkeen eta antzekoak adizki perifrastikoak dira. Hori hobeto ikusteko, erreparatu hil aditzak izan ditzakeen balioei:. Adizki laguntzaileak, berriz, aditz laguntzaileen forma trinkoak besterik ez dira.

Baina, etorri -ren ordez, ekarri aditza hartuz gero, gauzak bestela izango dira:. Beraz, aditz bakoitzak bere inguratzaileei buruzko zenbait eskakizun ditu. Hirukote berri horren eta aurrekoaren artean dagoen oposizioa moduzkoa da. Putzua bete da esatean, ez da esaten, nahitaez, norbaitek bete duela, bere kasa bete dela baizik.

Eta denborari, pertsonari eta moduari dagokionez, berdin-berdinak dira, ez dute inongo kontrakotasunik. Perpaus horiek, zuzen emanda, honela geldituko lirateke:.

Bi osagai beharko dira, bakoitzak bere lekua betez. Kontu horiek lotura estua dute aditz bakoitzaren esanahiarekin. Horrenbestez, adizki nagusiak lau aukera besterik ez ditu funtsean. Nahiz eta badiren aditz gutxi batzuk ekin, eutsi… sintagma hori nahitaez eskatzen dutenak:. Euskal aditza euskararen aditza da. Horrelako aditzak dira, adibidez, adjektiboetatik eratorritakoak zuritu, gorritu, … eta baita beste zenbait ere: Aditzen sailkapena egiteko orduan erabil daitekeen irizpide nagusietako bat aditz bakoitzaren erregimena da.